PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. V-361

 

ASMENŲ, ĮSIDARBINUSIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ PIRMĄ KARTĄ,

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą, valstybinio socialinio draudimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., valstybinio socialinio draudimo sąlygas ir duomenų pateikimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius).

2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 5, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2010,       Nr. 86-4517), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 (Žin., 2010,    Nr. 73-3728).

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Asmuo įsidarbinęs pagal darbo sutartį pirmą kartą (toliau – naujas darbo rinkos dalyvis) – asmuo, kuris pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir kurio darbo užmokestis neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, ne daugiau kaip vienerius jo darbo metus laikotarpiu nuo   2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d.

Draudimas visomis socialinio draudimo rūšimis - valstybinis socialinis draudimas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis.

Draudimas ne visomis socialinio draudimo rūšimis – valstybinis socialinis draudimas tik Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 2-5 dalyse nurodytomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis.

Laikotarpis, kai draudžiama ne visomis socialinio draudimo rūšimis - ne ilgesnis kaip 365 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo naujo darbo rinkos dalyvio įsidarbinimo pirmą kartą dienos ir sumuojant nesidubliuojančius darbo laikotarpius nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis draudėjai ir Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

 

II. DRAUDIMO VYKDYMAS

 

5. Nuo naujam darbo rinkos dalyviui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris per mėnesį neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, laikotarpio, kai draudžiama ne visomis socialinio draudimo rūšimis, metu skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – socialinio draudimo įmokos) tik Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 2-5 dalyse nurodytoms valstybinio socialinio draudimo rūšims. Jeigu naujam darbo rinkos dalyviui priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį viršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydį, skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos visoms valstybinio socialinio draudimo rūšims.

6. Tais atvejais, kai naujas darbo rinkos dalyvis yra sudaręs daugiau nei vieną darbo sutartį, teisė nemokėti pensijų draudimo įmokų taikoma apmokestinant tik darbo užmokestį, mokamą pagal tą darbo sutartį, kurios pagrindu anksčiausiai prasidėjo asmens valstybinis socialinis draudimas.

7. Tais atvejais, kai naujam darbo rinkos dalyviui iki laikotarpio, kai draudžiama ne visomis socialinio draudimo rūšimis (vienerių jo darbo metų), pabaigos liko mažiau nei kalendorinis mėnuo, pensijų socialinio draudimo įmokos už šį apdraustąjį skaičiuojamos nuo tą mėnesį gauto darbo užmokesčio dalies už laikotarpį, kuris viršija vienerius jo darbo metus nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios.

8. Jeigu naujo darbo rinkos dalyvio valstybinio socialinio draudimo pradžia pagal atskiras darbo sutartis sutampa, draudimas ne visomis socialinio draudimo rūšimis gali būti taikomas tik pagal vieną darbo sutartį, kurią pasirenka apdraustasis. Draudėjas apie apdraustojo pasirinkimą raštu informuoja Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

 

III. DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

9. Draudėjas, priimdamas į darbą naują darbo rinkos dalyvį, Fondo valdybos teritoriniam skyriui Taisyklėse nustatyta tvarka pateikia 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (toliau - 1-SD pranešimas). Draudėjai, pateikę 1-SD pranešimą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), informuojami per EDAS apie apdraustojo teisę į draudimą ne visomis socialinio draudimo rūšimis.

10. Draudėjai, turintys 9 (devynis) ir mažiau apdraustųjų asmenų, informaciją apie apdraustojo draudimą ne visomis socialinio draudimo rūšimis gali gauti Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, arba per EDAS susiformavę „Apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas prasidėjo per nurodytą laikotarpį“ sąrašą.

11. 1-SD pranešimas pildomas taip:

11.1. laukelyje A5 nurodomas pateikimo priežasties kodas „01“ (Taisyklių 17.1 punktas).

11.2. laukeliuose P1, P2, P3 nurodomas draudėjui taikomas draudimo visomis socialinio draudimo rūšimis bendras tarifas.  

12. Draudėjas, atleisdamas iš darbo naują darbo rinkos dalyvį, Fondo valdybos teritoriniam skyriui Taisyklėse nustatyta tvarka pateikia 2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (toliau - 2-SD pranešimas).

13. 2-SD pranešimas pildomas taip:

13.1. laukeliuose P1, P2, P3 nurodomas draudėjui taikomas draudimo visomis socialinio draudimo rūšimis bendras tarifas;

13.2. laukelyje A5 nurodomas pateikimo priežasties kodas „02“ (Taisyklių 17.2 punktas);

13.3. jeigu apdraustajam atleidimo mėnesį buvo taikomas tik draudimas ne visomis socialinio draudimo rūšimis (pensijų socialinio draudimo įmokos nebuvo skaičiuojamos), tuomet laukeliuose A11, A12 nurodomas „0“. Valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suma ir socialinio draudimo įmokų (be pensijų draudimo įmokų) suma nurodama SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (toliau – SAM pranešimas) SAM3SDP priede (šio Tvarkos aprašo 14-15 punktai);

13.4. jeigu apdraustajam atleidimo mėnesį buvo taikomas tik draudimas visomis socialinio draudimo rūšimis (apdraustajam baigėsi laikotarpis, draudžiant ne visomis socialinio draudimo rūšimis, arba priskaičiuotas darbo užmokestis viršijo 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydį), tuomet laukeliuose A11, A12 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suma ir socialinio draudimo įmokų suma;

13.5. jeigu apdraustajam atleidimo mėnesį buvo taikomas ir draudimas visomis socialinio draudimo rūšimis, ir draudimas ne visomis socialinio draudimo rūšimis (šio Tvarkos aprašo 7 punktas), tuomet apie draudimą visomis socialinio draudimo rūšimis pateikiamas 2-SD pranešimas (laukeliuose A11, A12 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suma ir socialinio draudimo įmokų suma), o apie draudimą ne visomis socialinio draudimo rūšimis pateikiamas SAM pranešimo SAM3SDP priedas (šio Tvarkos aprašo 15 punktas).

14. Draudėjas privalo kiekvieną mėnesį Fondo valdybos teritoriniam skyriui Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti informaciją apie naujiems darbo rinkos dalyviams priskaičiuotas pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, sumas, užpildydamas:

14.1. atskirą SAM pranešimą, nurodant draudimo ne visomis socialinio draudimo rūšimis bendrą tarifą. Duomenys apie naujiems darbo rinkos dalyviams priskaičiuotas pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, sumas pateikiami SAM pranešimo SAM3SDP priede: laukelyje A5 nurodomas pateikimo priežasties kodas „99“, laukelyje A6 įrašoma „Naujas darbo rinkos dalyvis“;

14.2. bendrą SAM pranešimą apie visus draudėjo apdraustuosius, kuriame nurodomas draudimo visomis socialinio draudimo rūšimis bendras tarifas. Šio pranešimo SAM3SD priede nurodomi ir naujo darbo rinkos dalyvio duomenys. Jeigu naujam darbo rinkos dalyviui už visą mėnesį buvo taikomas tik draudimas ne visomis socialinio draudimo rūšimis, tuomet SAM pranešimo SAM3SD priedo laukeliuose A11, A12 nurodomas „0“.

15. Jeigu naujam darbo rinkos dalyviui laikotarpis, kai draudžiama ne visomis socialinio draudimo rūšimis, baigiasi mėnesio eigoje arba naujas darbo rinkos dalyvis atleidžiamas iš darbo, SAM pranešimo SAM3SDP priede turi būti nurodoma laikotarpio, draudžiant ne visomis socialinio draudimo rūšimis, pabaiga (laukelis A22) ir iki tos dienos priskaičiuotos draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų (be pensijų draudimo įmokų) sumos (laukeliai A11, A12).

16. Jeigu naujo darbo rinkos dalyvio darbo užmokestis viršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydį, duomenys apie apdraustojo draudimą visomis socialinio draudimo rūšimis pateikiami Taisyklėse nustatyta bendra tvarka kartu su kitais draudėjo apdraustaisiais.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Draudėjas, nustatęs, kad pateikė neteisingus, netikslius duomenis apie naują darbo rinkos dalyvį, Taisyklėse nustatyta tvarka nedelsdamas teikia patikslintus duomenis.

 

____________